Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Odzienas muižas pils
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3292 011 0096 001
Datējums: 18.gs.b., 19.gs. 60.g.
Atrašanās vieta: Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 08.06.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 18.05.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-126
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.06.2012
Statuss stājas spēkā: 08.06.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Odzienas muižas pils ir viens no nozīmīgākajiem un izteiksmīgākajiem neogotikas pieminekļiem Latvijā. Tās arhitektūra atspoguļo tā laika būvmākslas tendences Eiropā, kā arī novatoriskus gotikas formu meklējumus, kuri atbilst reģionāliem šī stila traktējumiem. Objektam ir augstvērtīga fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija, apdare un būvdetaļas. Odzienas muižas pils pilnībā saglabājusi 19.gadsimta 60-to gadu apjoma telpisko kompozīciju, kā arī vērtīgus vēlāku pārbūvju uzslāņojumus. Saglabājusies plānojuma pamatstruktūra un interjera apdares fragmenti dažās telpās.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi pils rietumu daļā un pagrabos, apjoma telpiskais risinājums muižas apbūves un parka struktūrā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, plānojuma pamatstruktūra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 09.02.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 08.06.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Odzienas muižas pils
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3292 011 0096 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto