Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ģipkas luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8882 004 0019 001
Datējums: 1860., 20.gs.b.
Atrašanās vieta: Rojas novads, Ģipka;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 18.05.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 26.04.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-112
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.05.2012
Statuss stājas spēkā: 18.05.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ģipkas luterāņu baznīca ir augstvērtīgs Ziemeļkurzemes sakrālās būvmākslas paraugs, kas atjaunots oriģinālajā veidolā ar vēsturisko fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdares detaļām. Kvalitatīvā rekonstrukcija ir nodrošinājusi sabiedrībai svarīgo vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm, un atjaunotā baznīca pilnībā atguvusi savu māksliniecisko un vēsturisko vērtību kā arī simbolisko nozīmi. Objekts ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis un svarīgs kultūrainavas elements.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas apjoms ainavā un vēsturiskie baznīcas mūri.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Ģipkas luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8882 004 0019 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto