Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie Batariem
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4668 002 0022
Datējums: 1919.
Atrašanās vieta: Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 22.03.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.03.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-75
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 21.03.2012
Statuss stājas spēkā: 22.03.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 10.punktā noteiktajiem kritērijiem. Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie Batariem saistīta ar Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem – Latvijas valstiskuma veidošanos un Latvijas Atbrīvošanas karu. Izveidotā piemiņas vieta ir saglabājusi karu upuru piemiņu arī totalitāro režīmu apstākļos un Latvijas okupācijas laikā. Vietai ir ievērojama zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: 1936.gadā izveidotās piemiņas vietas plānojums, struktūra un atsevišķi tās elementi – dzīvžogs, piemiņas ozoli un piemineklis.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 09.12.2010
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 09.06.2011
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 22.03.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie Batariem
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4668 002 0022
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto