Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Savrupmāja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 094 0178 001
Datējums: 1932.
Atrašanās vieta: Rīga, Meža prospekts 28;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 17.03.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.03.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-76
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 16.03.2012
Statuss stājas spēkā: 17.03.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka ir augstvērtīgs 20.gadsimta 30-to gadu būvmākslas piemērs, tās novietne un apjoms atspoguļo Mežaparka pirmskara apbūves raksturu. Objekts ir viens no retiem ļoti labi saglabātiem Art Deco paraugiem savrupmāju arhitektūrā. Ēka pilnībā saglabājusi autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari un būvdetaļas. Saglabājušies oriģinālie logi un durvis, plānojuma pamatstruktūra un ar ēkas arhitektūru saskaņota interjera dekoratīvā apdare.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: B.Hammers
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgalniecības izstrādājumi, interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Savrupmāja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 094 0178 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto