Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Līgatnes papīrfabrikas direktoru viesu nams (vēlāk bērnudārzs)
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4211 003 0010 001
Datējums: 1914.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Līgatne, Gaujas iela 7;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 24.02.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.02.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-47
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 23.02.2012
Statuss stājas spēkā: 24.02.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka ir izcils un ļoti labi saglabājies tā saucamā Šveices stila arhitektūras paraugs Latvijā. Objektam ir augstvērtīga fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija, ļoti augstā kvalitātē izstrādātas dekoratīvās apdares detaļas un būvgaldniecības izstrādājumi. Tas pilnībā saglabājis autentisko būvapjomu, fasāžu apdari un būvdetaļas. Gandrīz pilnībā saglabājies oriģinālais plānojums un interjera dekoratīvā apdare. Objekts ir neatņemama Latvijai unikālā Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskā centra sastāvdaļa ar augstu kultūrvēsturisku vērtību, kā arī savas sākotnējās funkcijas dēļ tipoloģiski retas būves piemērs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: P. Meņģelis
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas iesaiste apkārtējā ainavā, apjoma telpiskais risinājums, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, interjera dekoratīvā apdare un krāsnis.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Līgatnes papīrfabrikas direktoru viesu nams (vēlāk bērnudārzs)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4211 003 0010 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts