Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 077 0210 057
Datējums: 1954.
Atrašanās vieta: Rīga, Daugavgrīvas iela 140;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 24.02.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.02.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-45
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 23.02.2012
Statuss stājas spēkā: 24.02.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 8.2.punktā noteiktajiem kritērijiem. Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) ir mākslinieciski nozīmīgs, vērienīgs, līdz pat sīkākajai detaļai saglabājies interjera apdares paraugs, kas sniedz detalizētu priekšstatu par interjera mākslu Latvijā 20.gadsimta 50.gados, kurā klasicisma, tautas mākslas un padomju simbolikas inspirēta būvplastika apvienota ar sociālistiskā reālisma tradīcijās veidotiem sienu gleznojumiem.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Oriģināls un vienots interjera dekoratīvās apdares ansamblis, dekoratīvais risinājums un virsmas apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 8809 - Lidostas "Spilve" centrālā ēka ar aleju

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 077 0210 057
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto