Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 2700 004 1106 001
Datējums: 18.gs.b., 19.gs. 70.g., 20.gs. I c.
Atrašanās vieta: Ventspils, Kuldīgas iela 2;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 23.09.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 13.09.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-198
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.09.2011
Statuss stājas spēkā: 23.09.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka veido Ventspils pilsētas vēsturiskā centra apbūvi un ir neatņemama tās kultūrainavas sastāvdaļa. Objektam ir augsta kultūrvēsturiska vērtība, un tas ir pilnībā saglabājis autentisku būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari, vērtīgas būvdetaļas un galdniecības izstrādājumus. Fasāžu apdares elementu izstrāde ir augsti profesionāla un mākslinieciski bagātīga. Objektā saglabājusies vēsturiskā plānojuma struktūra, kā arī augstvērtīgi eklektisma stila interjeri un telpu apdares elementi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas būvapjoms, fasāžu apdare, vēsturiskā plānojuma struktūra, vēsturiskie interjeri, telpu apdare un jumta forma.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 004 1106 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts