Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Aizkalnes pareizticīgo baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7644 003 0247 001
Datējums: 1904.
Atrašanās vieta: Preiļu novads, Aizkalnes pagasts, Aizkalne;
Aizkalnes pareizticīgo baznīca
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 23.09.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.09.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-194
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.09.2011
Statuss stājas spēkā: 23.09.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Aizkalnes pareizticīgo baznīcai ir pilnībā autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdares dekori un būvdetaļas. Objektā ir pareizticīgo dievnamos reti sastopami oriģināli sienu un griestu rotājumi, kas veido vienotu arhitektonisku ansambli. Aizkalnes pareizticīgo baznīca pārstāv 19./20.gadsimta mijai raksturīgo Latvijas pareizticīgo dievnamu ēku tipu, kas šajā reģionā ir retāk sastopams, tādēļ ir īpaši vērtīgs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Aizkalnes pareizticīgo baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7644 003 0247 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts