Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ventspils baptistu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 2700 003 0507 001
Datējums: 1895.
Atrašanās vieta: Ventspils, Platā iela 13;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 31.08.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 21.07.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-169
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 30.08.2011
Statuss stājas spēkā: 31.08.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Tam ir pilnībā autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdares dekors, būvdetaļas un interjers. Objekts izceļas ar augstvērtīgu fasāžu arhitektoniski māksliniecisko risinājumu, un ārējam tēlam pieskaņotais pilnībā saglabātais neogotiskās formās veidotais interjers kopā ar ārējo apdari veido vienotu stilistiski augstvērtīgu ansambli. Tas ir viens no senākajiem un lielākajiem baptistu lūgšanu namiem Latvijā. Objekta apjoms un novietojums Ventspils vecpilsētas pilsētbūvnieciskajā struktūrā raksturo gan 19.gadsimta beigu pilsētas saimniecisko izaugsmi, gan baptisma augošo lomu kristīgo konfesiju vidū Baltijas jūras Kurzemes piekrastes daļā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas ārējais veidols, novietojums pilsētas struktūrā, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdares dekori, būvdetaļas, interjers un iekārtas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Ventspils baptistu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 003 0507 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto