Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 059 0029 001
Datējums: 19./20.gs.mija
Atrašanās vieta: Rīga, Ernestīnes iela 1;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 23.09.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 14.09.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-202
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.09.2011
Statuss stājas spēkā: 23.09.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka pilnībā saglabājusi autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari un vērtīgas būvdetaļas. Saglabājušies oriģinālie koka logi, slēģi, ārdurvis, oriģinālas un vērtīgas interjera detaļas. Objektu raksturo augsti profesionāla un mākslinieciski bagātīga fasāžu apdares elementu izstrāde, harmoniskas proporcijas un arhitektūras kvalitāte. Ēka ir Pārdaugavas 19.gadsimta dzīvojamās koka apbūves augstvērtīgs paraugs un nozīmīga tās kultūrainavas daļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas apjoma telpiskā kompozīcija, plānojuma struktūra, fasāžu arhitektoniskais risinājums, konstruktīvā sistēma, vēsturiskie interjera elementi un būvgaldniecības izstrādājumi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 059 0029 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts