Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka (Birģermeistara Rota nams)
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6601 005 0015 001
Datējums: 18.gs.b., 19.gs. 2.p.
Atrašanās vieta: Limbažu novads, Limbaži, Cēsu iela 1;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 22.06.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 09.06.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-145
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 21.06.2011
Statuss stājas spēkā: 22.06.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka pieder pie Limbažu pilsētas senākās apbūves daļas un ir nozīmīga arī plašākā Latvijas pilsētu vēsturiskās koka apbūves kontekstā. Objekts ir vēsturiskā kvartāla apbūves, vēsturiski centrālā tirgus laukuma apbūves un ielas ainavas neatņemama daļa. Ēka ir nozīmīga būvmākslas liecība un gandrīz pilnībā saglabājusi autentisko būvapjomu, sākotnējo plānojuma struktūru, arhitektoniski un mākslinieciski nozīmīgus būvelementus, oriģinālā interjera apdares fragmentus.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas apjoms pilsētas ainavā, 18.gadsimta beigu sienas, pārsegumi, jumta konstrukcijas, fasāžu dekoratīvie elementi, sākotnējais plānojums, centrālais manteļskurstenis, iekšdurvis un to elementi, interjeru apdares liecības.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka (Birģermeistara Rota nams)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6601 005 0015 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts