Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Sienas gleznojums "Sv.Marijas kronēšana" un 2 sānu sienas gleznojumu fragmenti
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 007 0050 001
Datējums: ap 1360.
Atrašanās vieta: Rīga, Herdera laukums 6;
Rīgas Doms
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 12.05.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 21.04.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-109
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 11.05.2011
Statuss stājas spēkā: 12.05.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 8.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Sienas gleznojums „Sv.Marijas kronēšana” un 2 sānu sienas gleznojumu fragmenti pārstāv mākslinieciski augstvērtīgu, stilistiski unikālu, citviet Latvijas teritorijā nesastopamu, gotiskā stila dekoratīvo glezniecību. Tie ir līdz šim zināmie vecākie saglabājušies sienu gleznojumi Latvijā un vieni no krāšņākajiem viduslaiku glezniecības paraugiem visā Austrumbaltijas reģionā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 6537 - Doma baznīcas un klostera ansamblis

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sienas gleznojums "Sv.Marijas kronēšana" un 2 sānu sienas gleznojumu fragmenti
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 007 0050 001
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto