Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ģelžu ģimenes vasarnīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8013 003 0912 001
Datējums: 1959., 1976.
Atrašanās vieta: Saulkrastu novads, Saulkrasti, Inčupes iela 10;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.03.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 17.03.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-79
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.03.2011
Statuss stājas spēkā: 19.03.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Tas ir nacionāli nozīmīgs, ievērojama arhitekta projektēts un pašrocīgi realizēts kvalitatīvs darbs, kas raksturo nozīmīgu pārmaiņu perioda sākumu Latvijas arhitektūras attīstībā. Objekts izceļas ar racionālu plānojumu, skaidru funkcionālo zonējumu, mērķtiecīgu telpu saplūdumu un nodalījumu, plastiski savdabīgu apjomu, precīzām un pārdomātām detaļām un apdares paņēmieniem.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: M. Ģelzis
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: arhitektoniski telpiskais izveidojums, plānojums, konstruktīvā sistēma, fasādes ar apdari, detaļām, interjeru risinājums un Objekta sasaiste ar dabisko vidi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 18.02.2011
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 19.03.2011
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Ģelžu ģimenes vasarnīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8013 003 0912 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts