Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Stirnienes katoļu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7094 006 0045 001
Datējums: 1907.-1909.
Atrašanās vieta: Varakļānu novads, Varakļānu pagasts, Stirniene, Satiksmes iela 9a;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 06.04.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 18.03.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-85
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 05.04.2011
Statuss stājas spēkā: 06.04.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Baznīca ir vērtīgs sakrālās būvmākslas paraugs un reģionam nozīmīgs eklektisma stila piemērs, kam ir autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare un būvdetaļas. Objektam daļēji saglabājies oriģinālais interjers, un tas izceļas ar augstvērtīgu arhitektoniski telpisku risinājumu. Baznīcas apjoms, iekļaujoties apkārtējā dabas vidē, veido vērtīgu ainavisku ansambli un ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Aapjoma telpiskais risinājums, plānojums un fasāžu risinājums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Stirnienes katoļu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7094 006 0045 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts