Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Salnavas katoļu kapela
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6894 006 0240 001
Datējums: 19.gs.b.
Atrašanās vieta: Kārsavas novads, Salnavas pagasts, Salnava;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 11.03.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 18.02.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-56
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 10.03.2011
Statuss stājas spēkā: 11.03.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Tas ir vērtīgs sakrālās būvmākslas paraugs un neogotikas arhitektūras stila piemērs, kam ir pilnībā autentisks būvapjoms, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare, būvdetaļas un daļēji interjera apdare. Objekts izceļas ar kompozicionāli izteiksmīgu fasāžu un apjomu risinājumu, un tam ir Latvijas lauku arhitektūrai tradicionālu būvmateriālu pielietojums. Tā apjoms, iekļaujoties apkārtējā dabas vidē, veido vērtīgu ainavisku ansambli, un Objekts ir neatņemama vietējās kultūrainavas sastāvdaļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: ārējais apjoms, proporcijas, logi, apdare un interjers
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Salnavas katoļu kapela
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6894 006 0240 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto