Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Engures luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9050 005 0867 001
Datējums: 1802.-1804.
Atrašanās vieta: Tukuma novads, Engures pagasts, Engure, Jūras iela 58;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 18.11.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.11.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/246
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.11.2010
Statuss stājas spēkā: 18.11.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Engures luterāņu baznīca ir tipoloģiski raksturīga ēka, reģionālas stila izpratnes piemērs ar attiecīgu fasādes arhitektoniski māksliniecisku risinājumu. Objekta būvapjoms ir saglabājis savu autentismu, oriģinālo materiālu un apdares detaļas, kā arī vērtīgas interjera iekārtas un mākslas priekšmetus. Engures luterāņu baznīca ir viena no nedaudzajām luterāņu koka baznīcām Kurzemē, un tā ir neatņemama vietējās kultūrainavas sastāvdaļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Objekta ārējais veidols, arhitektoniskais risinājums, interjera dekoratīvā apdare un plānojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Engures luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 9050 005 0867 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts