Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Pelču muižas pils
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6274 002 0163 001
Datējums: 1903.-1904.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Pelču pagasts, Pelči;
"Pelču pils"
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 18.11.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.11.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/247
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.11.2010
Statuss stājas spēkā: 18.11.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Pelču muižas pils ir arhitekta Vilhelma Neimaņa autordarbs un ir viena no izcilākajām 20.gadsimta sākuma muižu pilīm Latvijā, kuras arhitektūrā organiski savijas renesanses, baroka un jūgendstila kompozīcijas principi un elementi. Objekts ir pilnībā saglabājis būvapjomu autentismu, vērtīgu fasāžu stila formveidi, apdares detaļas un daļēji saglabājis mākslinieciski augstvērtīgu vienota stila interjeru.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: V. Neimanis
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Fasāžu arhitektoniskais risinājums, apjoma telpiskā kompozīcija, ārējais veidols parka ainavā, fasāžu skulpturālās detaļas un pielietotie būvmateriāli.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 24.08.2010
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 18.11.2010
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Pelču muižas pils
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6274 002 0163 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts