Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ērberģes luterāņu baznīca ar žogu un Taubes kapliču
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3266 010 0304 001
3266 010 0304 002
Datējums: 1695.-1700., 19.gs.
Atrašanās vieta: Aizkraukles novads, Mazzalves pagasts;
"Ērberģes baznīca"
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 18.11.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.11.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/248
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.11.2010
Statuss stājas spēkā: 18.11.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ērberģes luterāņu baznīca ar mūra žogu un klasicisma stilā celto Taubes kapliču veido vienotu, pabeigtu arhitektoniski – māksliniecisku ansambli. Baznīcas būvapjoms saglabājis savu autentiskumu, vērtīgus interjera iekārtas un mākslas priekšmetus, mainot tikai fasāžu detaļu apdari. Objekts ir Zemgales reģionam nozīmīgs sakrālās arhitektūras ansambļa paraugs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Ērberģes luterāņu baznīca ar žogu un Taubes kapliču
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3266 010 0304 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Ērberģes luterāņu baznīca ar žogu un Taubes kapliču
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3266 010 0304 002
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Ērberģes luterāņu baznīca ar žogu un Taubes kapliču
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts