Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Jaunpiebalgas luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4256 006 0241 001
Datējums: 1801.-1804., 1871.-1873.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Gaujas iela 23;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 30.10.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.10.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/231
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 29.10.2010
Statuss stājas spēkā: 30.10.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskā baznīca ir izcils Vidzemes sakrālās būvmākslas paraugs, kam ir pilnībā autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare un būvdetaļas. Objekts ir mākslinieciski augstvērtīgs eklektisma stila arhitektūras paraugs un izceļas ar ārējam tēlam pieskaņotu neogotiskās formās veidotu pilnībā saglabātu interjeru. Tas ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis un svarīgs kultūrainavas elements.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Objekta ārējais arhitektoniskais veidols, plānojums, iekšējā telpiskā struktūra un interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Jaunpiebalgas luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4256 006 0241 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts