Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 2700 004 0206 001
Datējums: 17.gs. 2.p., 18.gs. b., 20.gs. 1.p.
Atrašanās vieta: Ventspils, Tirgus iela 11;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 23.09.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.09.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/197
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.09.2010
Statuss stājas spēkā: 23.09.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka ir nozīmīgs Ventspils vecpilsētas vēsturiskā Tirgus laukuma telpisko un arhitektonisko kompozīciju veidojošs elements. Ēkas kodols ir viena no senākajām Ventspils celtnēm (17.gadsmita 2.puse), tās arhitektoniski vēsturiskā vērtība ir izcila ne vien pilsētas, bet visas Latvijas mērogā. Ēkā labi saglabājušās mākslas un arhitektūras vērtības – ēkas apjoms, autentisks jumta segums, logu un durvju ailas, 17.gadsimta beigu - 18.gadsmita 1.puses baroka stila interjeru gleznojumi, apvalkdūmenis. Kā īpaša vērtība jāatzīmē ēkā saglabājušies un labi nolasāmie vairāku būvperiodu (17.-20.gadsimts) uzslāņojumi. Ēkas Tirgus ielas fasādē ievietots valsts nozīmes mākslas piemineklis „Durvju komplekts” (valsts aizsardzības Nr.4556). Ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7454) un valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa „Ventspils senpilsēta” (valsts aizsardzības Nr.2516) teritorijā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas apjoms, vēsturiskais plānojums, oriģinālā substance, sienu un griestu gleznojumi
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 004 0206 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts