Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1700 033 0139 001
Datējums: 1699., 18.gs., 19.gs.
Atrašanās vieta: Liepāja, Kungu iela 26;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 11.08.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.07.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/177
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 10.08.2010
Statuss stājas spēkā: 11.08.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka ir līdz mūsdienām labi saglabājusies Liepājas vēsturiskā centra neatņemama sastāvdaļa, kas raksturo pilsētas Kungu un Bāriņu ielas apbūves atšķirīgo celtniecības periodu (J. Šrēdera nams noslēdza Kungu un Bāriņu ielas apbūvi, kas 17.gadsimtā bija Liepājas apbūves austrumu robeža). Objekts ir viena no pirmajām akmens mūra mājām Liepājā 17.gadsimtā. Pēc Kungu ielas ēku parauga 18.gadsimtā apbūvēts gandrīz viss pilsētas centrs. Objekts gandrīz pilnībā saglabājis vēsturisko būvapjomu, lielā mērā fasāžu arhitektonisko kompozīciju, daļēji apdares dekoru un būvdetaļas. Ne mazāk vērtīgi ir Objektā saglabājušies un atpazīstami vairāku gadsimtu būvperiodi, dažādi kultūrvēsturiskie uzslāņojumi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ārējais veidols, jumta forma un fasāžu arhitektoniskais risinājums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1700 033 0139 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto