Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Krāsnis (2)
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 008 0101 001
Datējums: 18.gs. I.p.
Atrašanās vieta: Rīga, Torņa iela 11;
1.stāva Sv.Jirgena torņa telpā, 2.stāva Torņa zālē
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 11.08.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.07.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/176
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 10.08.2010
Statuss stājas spēkā: 11.08.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 8.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Krāsnis 1.stāva Sv.Jirgena torņa telpā un 2.stāva Torņa zālē ir labi saglabājušies un mākslinieciski augstvērtīgi 18.gadsimta interjera elementu paraugi, kas sniedz priekšstatu par lietišķās mākslas tendencēm Latvijā baroka periodā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 6570 - Pulvera (Smilšu) tornis un muzejs

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Krāsnis (2)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0101 001
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts