Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Savrupmāja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 060 0362 001
Datējums: 1892.
Atrašanās vieta: Rīga, Slokas iela 37;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 04.08.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 21.07.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/173
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 03.08.2010
Statuss stājas spēkā: 04.08.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Tas ir nozīmīgs laikmeta būvmākslas paraugs un svarīgs Pārdaugavas kultūrainavas elements. Objekts ir ievērojama latviešu arhitekta autordarbs. Rīgai reta neorenesanses stila ēka ar augstvērtīgu un arhitektoniski izteiksmīgu fasāžu apdari. Ēka gandrīz pilnībā saglabājusi autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju, apdares detaļas, būvgaldniecības izstrādājumus, kā arī plānojumu un iekštelpu apdari.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: K.Felsko
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Arhitektoniski telpiskais risinājums, fasāžu apdare, vēsturiskie interjera elementi un plānojuma struktūras pamatrisinājums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Savrupmāja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 060 0362 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts