Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Īres nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 020 0074 001
Datējums: 1897.-1898.
Atrašanās vieta: Rīga, Baznīcas iela 25;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 17.07.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.07.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/163
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 16.07.2010
Statuss stājas spēkā: 17.07.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēkai ir pilnībā autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdares dekori un būvdetaļas; saglabāta plānojuma struktūra un greznie oriģinālie interjeri. Objekts minams starp labākajiem, mākslinieciski izteiksmīgākajiem un arhitekta K.Felsko daiļradei raksturīgākajiem darbiem. Ēkas arhitektūrai raksturīga kompozicionāli perfekta, proporcijās nevainojama fasāžu kompozīcija ar bagātīgu arhitektonisko elementu un skulpturālu dekoru rotājumu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: K.Felsko
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Plānojuma struktūra, interjers un ārējais veidols.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Īres nams
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 020 0074 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts