Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Liepājas Karostas ūdenstornis
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1700 002 0102 001
Datējums: 1905.
Atrašanās vieta: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 29;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010403
Statuss stājies spēkā: 30.05.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 14.05.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/132
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 29.05.2010
Statuss stājas spēkā: 30.05.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 14.punktā noteiktajiem kritērijiem. Liepājas Karostas ūdenstornis ir raksturīga Liepājas Karostas apbūves kompleksa sastāvdaļa un šīs apbūves vertikālā dominante. Objekts ir izcils industriālās arhitektūras paraugs, kurš savās būvformās ir unikāls, salīdzinot ar citiem šīs tipoloģiskās grupas objektiem Latvijā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ārējais arhitektoniskais veidols un oriģinālā substance.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Liepājas Karostas ūdenstornis
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1700 002 0102 001
Apgrūtinājuma kods 7314010403
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts