Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Apbūves komplekss
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 019 0066 001
0100 019 0067 006
0100 019 0067 007
0100 019 0067 008
0100 019 0068 001
0100 019 0068 002
0100 019 0068 003
Datējums: 19.gs.s.
Atrašanās vieta: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 43; Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 41; Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 45;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 30.05.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.05.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/127
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 29.05.2010
Statuss stājas spēkā: 30.05.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Gruntsgabalu apbūvi veido harmoniska 19. un 20.gadsimta pirmās puses koka apbūve klasicisma, vēlā klasicisma un neoklasicisma stilā. Izmantotas tajā laikā obligātās paraugfasādes. Saglabājušies autentiskie būvapjomi, oriģinālie būvgaldniecības un apdares elementi. Saglabājies pagalma bruģējums un labiekārtojuma elementi. Vēlāku uzslāņojumu, kuru esamība būtu atzīstama par nevēlamu, ir nedaudz, taču lielākā daļa uzslāņojumu atspoguļo vēstures gaitu. Kopumā Objekts nosaka ielas pilsētbūvniecisko situāciju, veido autentisku, unikālu klasicisma laikmeta ēku ansambli ar izcilu ainavisku vērtību. Tas ir viens no pilnvērtīgākajiem „koka Rīgas” fragmentiem tieši vizuālā kontekstā ar jūgendstila arhitektūru, kam Rīgas vēsturiskajā centrā ir ļoti maz analogu piemēru. Pēdējā laikā nelegālu darbību rezultātā, apbūves kompleksa ēku tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies. Šobrīd divstāvu mūra ēka ar kad.apz. 0100 019 0068 005, kas veido mazstāvu apbūves kompleksa fona apbūvi, ir daļēji gājusi bojā. Lai saglabātu kompleksa koka apbūvi nākotnē, attīstības perspektīvā veidojot apbūvei tik būtisko iekšpagalmu, - apskatāmā divstāvu mūra ēka ar salīdzinoši nelielu kultūrvēsturisku vērtību ir izslēdzama no pieminekļa Apbūves komplekss (Nr.8736) sastāva, kā faktiski zaudējusi savu kultūras pieminekļa vērtību. Minētais objekts vairs neatbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 7.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5-1-157
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 06.07.2016

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apbūves ārējais veidols pilsētbūvnieciskajā struktūrā un koka apbūves 19.gadsimta oriģinālā substance.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar nav noteikts

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 7
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 019 0066 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 6
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 019 0067 008
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 019 0067 006
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 019 0067 007
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 019 0068 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 019 0068 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Apbūves komplekss
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 019 0068 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts