Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Parka paviljons
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 110 2067 001
Datējums: 20.gs. S.
Atrašanās vieta: Rīga, Tekstilnieku iela 15;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 23.09.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.09.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/195
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.09.2010
Statuss stājas spēkā: 23.09.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Paviljons ir maz pārveidots 20.gadsimta sākuma rūpnīcas personālam būvēta dzīvojamās un atpūtas zonas apbūves elementa paraugs, kas atspoguļo tam laikam progresīvu pieeju rūpniecisku un dzīvojamo teritoriju līdzāspastāvēšanas principam. Dārza paviljons ir pilsētvidē tipoloģiski rets objekts ar augstvērtīgu arhitektūru. Pilnībā saglabājies autentiskais apjoms, fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija, oriģinālās konstrukcijas un dekoratīvā fasāžu apdare. Saglabājies oriģinālais plānojums un oriģinālā interjera detaļas.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Paviljona iekštelpu dekoratīvā apdare, ārējais veidols, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais un konstruktīvais risinājums, materiālu lietojums
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Parka paviljons
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 110 2067 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts