Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie bij. Vīķu kroga
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 104 2017
Datējums: 1919.
Atrašanās vieta: Rīga, Kurzemes rajons;
pie Hapaka grāvja, pie bij. Vīķu kroga
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 07.05.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.04.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/112
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.05.2010
Statuss stājas spēkā: 07.05.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 10.punktā noteiktajiem kritērijiem. Kaujas vieta pie bijušā Vīķu kroga saistīta ar Latvijas vēsturē nozīmīgu notikumu – Latvijas Atbrīvošanas karu, kam bija būtiska loma Latvijas valstiskuma veidošanās procesā. Vīķu kroga apkārtnē 1919.gada 3.novembrī norisinājās kauja starp Latvijas armijas Latgales divīzijas 8.Daugavpils kājnieku pulku un Bermonta – Avalova Dzelzsdivīziju, kuras laikā krita 9 Latvijas armijas virsnieki un 25 kareivji, bet 109 kareivji tika ievainoti. Kaujas sekmīgais rezultāts ļāva turpināt Latvijas armijas uzbrukumu Pārdaugavas virzienā un 11.novembrī pabeigt Rīgas atbrīvošanas operāciju. Vīķu kroga apkārtne pirmās Latvijas Republikas laikā tika noteikta par vēsturisku kaujas vietu. Objektā 1938.gada 21.aprīlī tika ierīkota piemiņas vieta – iestādīta piemiņas birzs (31 bērzs un 109 egles) un ielikts piemiņas zīmes pamatakmens
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie bij. Vīķu kroga
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 104 2017
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts