Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Aka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8013 003 0529
Datējums: 1935.
Atrašanās vieta: Saulkrastu novads, Saulkrasti, Rīgas iela 41;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 16.06.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.06.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/144
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.06.2010
Statuss stājas spēkā: 16.06.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Aka ir pilnībā autentiska savdabīga inženiertehniska būve ar reti sastopamu arkveida risinājumu, ko projektējis profesionāls arhitekts. Tā ir tipoloģiski ļoti reti sastopams objekts, kas ir nozīmīgs gan sava arhitektoniski mākslinieciskā tēla dēļ, gan kultūrvēsturiskā ziņā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 8936 - Dzīvojamā ēka

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Aka
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8013 003 0529
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts