Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Liepājas bāka
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1700 030 0022 003
Datējums: 1868.
Atrašanās vieta: Liepāja, Roņu iela 6a;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010402
Statuss stājies spēkā: 07.05.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.04.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/113
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.05.2010
Statuss stājas spēkā: 07.05.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 9.punktā noteiktajiem kritērijiem. Liepājas bāka ir neatņemama Baltijas jūras piekrastes industriālā mantojuma sastāvdaļa, kas kopā ar citiem šīs tipoloģiskās grupas objektiem veido vienotu kopainu par transporta infrastruktūras attīstību Baltijas jūras reģionā no 19.-20.gadsimtam. Objekta tornis, kas veidots no savstarpēji savienotiem čuguna lējuma segmentiem, ir vienīgā šādas konstrukcijas bākas būve Latvijā, un tā ir arī raksturīgs Liepājas ostas kultūrvēsturiskās ainavas un pilsētas panorāmas elements.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Bākas ārējais veidols pilsētas ainavā, konstruktīvā sistēma, vēsturiskās iekārtas, plānojums, kāpnes un apdares elementi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Liepājas bāka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1700 030 0022 003
Apgrūtinājuma kods 7314010402
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto