Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie bij. Vareļu mājām
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5478 003 0119
Datējums: 1919.
Atrašanās vieta: Ozolnieku novads, Salgales pagasts;
pie bij. Vareļu mājām
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 16.10.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 28.09.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/219
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.10.2010
Statuss stājas spēkā: 16.10.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4 10.punktā noteiktajiem kritērijiem. 1919.gada 18.novembrī Latvijas Atbrīvošanas kara laikā pie Vareļiem notika kauja starp Latvijas armijas Cēsu pulka daļām (to skaitā bija arī Latvijas Kara skolas pirmā izlaiduma kadetu vienība) un Bermonta – Avalova armijas daļām. Par kaujām pie Vareļiem seši Kara skolas kadeti tika apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni. 1935.gadā kaujas vietā atklāja pēc kapteiņa J.Borkovska – Zemgala meta veidoto pieminekli, kurā bija ierakstīti par Latvijas neatkarību kritušo četrpadsmit Kara skolas kadetu vārdi un uzvārdi, iegravētas kara skolas krūšu zīmes.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie bij. Vareļu mājām
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5478 003 0119
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto