Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dundagas baznīcas senkapi
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8850 020 0287
Datējums: 12.-17.gs.
Atrašanās vieta: Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 8; Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 10;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 30.05.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.05.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/126
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 29.05.2010
Statuss stājas spēkā: 30.05.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 6.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Dundagas baznīcas senkapu senākā apbedījumu daļa hronoloģiski attiecināma uz 12.gadsimtu. Arheoloģiskie atradumi apliecina senākas par 1766.gadu cilvēku darbības pēdas tagadējā Dundagas baznīcas vietā. Atrastās liecības par kuršu ugunskapiem ir uzskatāms par kuršu apdzīvotajās teritorijās vistālāk uz ziemeļiem (līdztekus Nevejas un Upesvagaru senkapiem) konstatēto apbedījumu vietu. Arī viduslaikos šajā kapulaukā tika turpinātas iepriekšējā laikmeta apbedīšanas tradīcijas, mirušos sadedzinot. Savukārt, pēc kristietības nostiprināšanās Dundagas apkārtnē pagāniskajā kuršu apbedījumu vietā tika iekārtota kristīgā kapsēta. Tādējādi Objekts unikālā veidā raksturo pirmskristīgo apbedīšanas vietas pāraugšanu kristīgajā kapsētā, kā arī vienas no lielākās baltu grupas (kuršu) materiālās un garīgās kultūras kontinuitāti un noturīgumu vairāku laikmetu garumā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 25.03.2011
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dundagas baznīcas senkapi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8850 020 0287
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto