Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Čamaņu kapu kapliča
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4444 007 0105
Datējums: 1821.
Atrašanās vieta: Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts;
pašvaldības (Čamaņu) kapi
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 02.04.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 19.03.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/86
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 01.04.2010
Statuss stājas spēkā: 02.04.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Čamaņu kapu kapliča ir pilnībā saglabājusi sākotnējo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un autentiskas apdares detaļas. Tā ir viena no vecākajām kapličām Ilūkstes novadā, kas saglabājusi savu sākotnējo funkciju. Objekta arhitektūra uzskatāmi raksturo to kultūras mantojuma daļu, kas uzrāda stila rustikalizāciju un atspoguļo reģionālās arhitektūras mākslas īpatnības. Kopumā kapličas interjera detaļas ansamblī ar arhitektūru ir maz saglabājušās attiecīgā laikmeta reģionālās ahitektūras nozīmīgs paraugs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Čamaņu kapu kapliča
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4444 007 0105
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts