Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 061 0065 001
Datējums: 1895.
Atrašanās vieta: Rīga, Ērģeļu iela 2;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 02.04.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 19.03.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/87
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 01.04.2010
Statuss stājas spēkā: 02.04.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka celta 19.gadsimta pēdējā ceturksnī un ir raksturīgs eklektisma stila piemineklis, kas pilnībā saglabājis autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari un vērtīgas būvdetaļas. Saglabājušies oriģinālie koka logi, durvis un fasāžu apdare ar klasicisma stila iezīmēm. Objektu raksturo augsti profesionāla un mākslinieciski bagātīga fasāžu apdares elementu izstrāde. Ēka ir Pārdaugavas 19.gadsimta dzīvojamās koka apbūves augstvērtīgs paraugs un nozīmīga tās kultūrainavas daļa, kas kopā ar Ērģeļu ielas pretējā pusē esošo dzīvojamo ēku nosaka ielas pilsētbūvniecisko situāciju, veido nelielu, bet autentisku ēku ansambli ar izcilu ainavisku vērtību.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: A. Edelsons
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Objekta ārējais veidols, fasāžu arhitektoniskais risinājums, plānojuma sistēma un vēsturiskie interjeri.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 061 0065 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts