Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Priedaines apmetne
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1300 005 2101
Datējums: 3400.-1500.g.p.m.ē.
Atrašanās vieta: Jūrmala;
Priedaine 2101
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 02.04.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 19.03.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/85
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 01.04.2010
Statuss stājas spēkā: 02.04.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 6.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Priedaines apmetne ir unikāla akmens laikmeta dzīves vieta ar labi saglabājušos kultūras slāni, kas satur nozīmīgas liecības par vidējā/vēlā neolīta iedzīvotāju nodarbošanos, materiālo un garīgo kultūru Latvijas teritorijā. Objekts ir arī Rīgai tuvākā zināmā akmens laikmeta dzīvesvieta, kuras mitrzemes daļā izcili labā stāvoklī saglabājušies neolīta laika koka priekšmeti un cita veida organiskie materiāli, kādi apmetnēs iegūstami ļoti reti.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Priedaines apmetne
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 1300 005 2101
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto