Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 061 0063 001
Datējums: 1899.
Atrašanās vieta: Rīga, Ērģeļu iela 1;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 02.04.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 19.03.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/84
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 01.04.2010
Statuss stājas spēkā: 02.04.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka pilnībā saglabājusi autentisko būvapjomu un fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, visas fasādes dekoratīvās detaļas saglabājušās oriģinālas un ir nenozīmīgs lokālu labojumu īpatsvars. Saglabājušies oriģinālie logi, slēģi un liela daļa stiklu. Pamatā saglabājies sākotnējais plānojums un daļā dzīvokļu interjera apdare. Objektu raksturo augsti profesionāla un mākslinieciski bagātīga fasāžu apdares elementu izstrāde. Ēka ielas vides kontekstā ir ļoti nozīmīga, jo veido nelielu, bet autentisku un ļoti nozīmīgu dzīvojamo un industriālo ēku ansambli ar izcilu ainavisku vērtību. Šīs vietas vērtību īpaši pastiprina ielas ieliektā konfigurācija, kas dod iespēju ēkas uztvert slīpā rakursā. Ļoti nozīmīgs ir Ērģelu ielas krustojums ar Daugavgrīvas ielu, kur atrodas 18. un 19.gadsimta pirmās puses koka ēku ansamblis – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Dzīvojamo un saimniecības ēku komplekss” (valsts aizsardzības Nr.6607) Daugavgrīvas ielā 7, 9 un 11. Tāpēc šī vieta vērtējama kā kultūrvēsturisks un ainavisks kopums, jo minētās Ērģeļu un Daugavgrīvas ielas ēkas uztveramas kopumā. Šis apstāklis būtiski paaugstina gan šīs vietas, gan katras ēkas nozīmību un padara to saglabāšanu ļoti nepieciešamu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: A. Ašenkampfs
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Objekta ārējais veidols, fasāžu arhitektoniskais risinājums, plānojuma sistēma un vēsturiskie interjeri
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 061 0063 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto