Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā un saimniecības ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6201 006 0084 001
Datējums: 1828.-1839., 19.gs. 70.g.s.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 3a;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 24.03.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 26.02.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/64
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 23.03.2010
Statuss stājas spēkā: 24.03.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka ir salīdzinoši tipoloģiski reta ēka (saimniecības un dzīvojamās ēkas apvienojums), kas līdz mūsdienām ir pilnībā saglabājusi savu pamatbūvapjomu, oriģinālos būvmateriālus, fasāžu arhitektonisko kompozīciju, apdares detaļas. Ēkai kopumā ir ļoti augsta autentiskuma pakāpe. Tā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7435) teritorijā un kopā ar ēku Liepājas ielā 3 ir uztverama kā nozīmīgs vecpilsētas ēku ansamblis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Objekta ārējais veidols pilsētbūvnieciskajā struktūrā, oriģinālā substance un pilsētvides ainaviskā kvalitāte.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā un saimniecības ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 006 0084 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts