Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Nīgrandes luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8470 003 0117 001
Datējums: 1775., 1883.
Atrašanās vieta: Saldus novads, Nīgrandes pagasts;
"Nīgrandes baznīca"
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 10.03.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 23.02.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/57
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 09.03.2010
Statuss stājas spēkā: 10.03.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Nīgrandes luterāņu baznīca ir pilnībā saglabājusi sākotnējo būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju un apdares detaļas. Objekta arhitektūra uzskatāmi raksturo attiecīgā laikmeta (baroka/klasicisma) reģionālās arhitektūras mākslas īpatnības. Nīgrandes luterāņu baznīca ir viena no vecākajām baznīcām Saldus novadā un ir nozīmīgs kultūrainavas elements, sevišķi vērtīga ar saglabājušos 18.,19.gadsimta substanci un raksturīgo ārējo arhitektonisko veidolu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ārējais veidols, 18., 19.gadsimta substance
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Nīgrandes luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8470 003 0117 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto