Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kuldīgas Sv. Annas luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6201 023 0030 001
Datējums: 1899.-1904.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga, Dzirnavu iela 12;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 10.03.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 23.02.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/56
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 09.03.2010
Statuss stājas spēkā: 10.03.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Kuldīgas Sv. Annas baznīca ir pilnībā saglabājusi autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari un būvdetaļas, kā arī amatniecības izstrādājumus. Objekta iekštelpās saglabājies 20.gadsimta 20.-30. gadu interjera apdares stils. Kuldīgas Sv. Annas baznīca ir pazīstama arhitekta Vilhelma Neimaņa autordarbs un izceļas ar savdabīgu arhitektoniski telpisko risinājumu, monumentalitāti un augstvērtīgu fasāžu dekoratīvo apdari. Objekts ar savu gotisko tēlu ir Kurzemes reģionam nozīmīgs sakrālās arhitektūras paraugs, Kuldīgas kultūrvides dominante un simbols.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: V. Neimanis
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ārējais veidols, plānojums, interjeri un iekārtas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Kuldīgas Sv. Annas luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 023 0030 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts