Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Grāmatizdevēja J.Rapas dzimtās mājas "Ķipi"
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4688 003 0061
4688 003 0061 001
4688 003 0061 002
4688 003 0061 004
4688 003 0061 005
Datējums: 1885.-1928.
Atrašanās vieta: Tērvetes novads, Tērvetes pagasts;
"Ķipi"
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 13.03.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 01.03.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1-1/67
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 12.03.2010
Statuss stājas spēkā: 13.03.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 10.punktā noteiktajiem kritērijiem. “Ķipi” ir Latvijas pirmās brīvvalsts laikā izcilākā latviešu grāmatizdevēja, Latvijas rakstu un mākslas kameras vicepriekšsēdētāja J.Rapas dzimtās mājas. J.Rapa dzimis 1885.gada 17.aprīlī Tērvetes “Ķipos”, mācījies vietējā pagastskolā, beidzis Jelgavas reālskolu un Rīgas Politehniskā institūta Tirdzniecības fakultāti. 1912.gadā J.Rapa kopā ar J.Valteru nodibināja grāmatniecības uzņēmumu “Valters un Rapa”, kas izveidojās par lielāko un nozīmīgāko latviešu izdevniecību ar spiestuvi un veikalu. Uzņēmums izdeva latviešu un pasaules rakstnieku, filozofu, zinātnieku un folkloras darbus augstvērtīgā tehniskā un ilustratīvā apdarē. J.Valtera un J.Rapas firmas 39 pastāvēšanas gados tika izdoti ap 3500 dažāda nosaukuma izdevumi, pārsvarā mācību un daiļliteratūras grāmatas ap 11 miljonu tirāžā. 1928.gadā smagās ekonomiskās krīzes un citu apstākļu spiests J.Rapa Objektu pārdeva, ieguldot iegūtos līdzekļus akciju sabiedrības “Valters un Rapa” darbības stabilizēšanai. Līdz mūsdienām Objektā saglabājies J.Rapas dzīves laikā raksturīgais zemnieku saimniecības plānojums ar 19.gadsimta otrajā pusē būvēto dzīvojamo māju un saimniecības ēkām: pagrabs (1896), stallis, 19.gadsimta nogalē būvētā klēts un 20.gadsimta trīsdesmitajos gados būvētā kūts. Grāmatizdevēja J.Rapas dzimtās mājas “Ķipi” ir iekļautas Tērvetes novada kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu sarakstā un tajā atrodas Dobeles novada Grāmatnieku muzejs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ārējais veidols ainavā, vēsturiskais saimniecības plānojums un oriģinālā substance.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 5
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4688 003 0061
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4688 003 0061 005
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4688 003 0061 004
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4688 003 0061 002
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Grāmatizdevēja J.Rapas dzimtās mājas "Ķipi"
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4688 003 0061 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto