Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Usmas luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6280 001 0072 001
Datējums: 1935.-1936.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
"Usmas baznīca"
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 17.07.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.07.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/162
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 16.07.2010
Statuss stājas spēkā: 17.07.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Usmas luterāņu baznīca ir Kurzemes reģionam ļoti vērtīgs līdz mūsdienām saglabājies, profesionāli atjaunots un uzturēts sakrālās būvmākslas paraugs. Tas ir ievērojama latviešu arhitekta P. Kundziņa autordarbs. Objekta arhitektūrā apvienojas modernajai funkcionālisma arhitektūrai atbilstoša formu vienkāršība un nacionālā stila meklējumi, kas galvenokārt sakņojas latviešu tautas koka celtniecības tradīcijās, etnogrāfijā, kā arī tautas lietišķajā mākslā. Fasādes rotājumos, konstruktīvo detaļu akcentējumos izmantoti Art Deco ģeometriskās stilizācijas paņēmieni. Objektam ir pilnībā autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdares dekori un būvdetaļas, saglabāts vēsturiskais plānojums. Daļēji saglabājies oriģinālais interjers un tā iekārtas.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: P. Kundziņš
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Usmas luterāņu baznīcas ārējais veidols, plānojums, fasāžu arhitektoniskais risinājums, interjera kompozīcija
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Usmas luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6280 001 0072 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts