Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rakstnieka K.Skalbes dzīves vieta "Saulrieti"
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4292 007 0106 001
Datējums: 1926.-1944.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 24.02.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 04.02.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/26
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 23.02.2010
Statuss stājas spēkā: 24.02.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 10.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir ievērojamā latviešu rakstnieka, publicista un sabiedriskā darbinieka Kārļa Skalbes dzīves vieta, kurā viņš kopā ar ģimeni pavadījis 18 vasaras (no 1926.-1944.gadam). K.Skalbe dzimis Vecpebalgas pagasta Incēnos, mācījies Veļķu pagastskolā un Vecpiebalgas draudzes skolā. Strādājis par rakstvedi, skolotāju, bijis aktīvs kā publicists, žurnāla “Kāvi” redaktors, piedalījies 1905.gada revolūcijas kustībā, tādēļ līdz 1909.gadam bija spiests dzīvot emigrācijā Šveicē, Somijā un Norvēģijā. Pirmā pasaules kara gados darbojies kā korespondents un publicists. Iestājoties par Latvijas neatkarības ideju, bijis Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes un Tautas padomes loceklis. Pēc neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanas, strādājis par vairāku periodisko izdevumu redaktoru, bijis arī Satversmes sapulces loceklis un Saeimas deputāts. Laikā no 1922.-1926.gadam pēc arhitekta Treiberga projekta tika uzcelta vasarnīca “Saulrieti”, kur K.Skalbe kopā ar ģimeni pavadīja vasaras līdz emigrācijai uz Zviedriju 1944.gadā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Rakstnieka K.Skalbes dzīves vieta "Saulrieti"
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4292 007 0106 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts