Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Līksnas katoļu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4468 005 0027 012
Datējums: 1909.-1013.
Atrašanās vieta: Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Vaikuļāni;
"Draudzes māja"
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 07.05.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.02.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/29
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.05.2010
Statuss stājas spēkā: 07.05.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Līksnas katoļu baznīca ir nozīmīgs 20.gadsimta sākuma reģionālās būvmākslas un Latgales reģionam nozīmīgs sakrālās arhitektūras paraugs, kas pilnībā saglabājis savu sākotnējo veidolu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju, apdares dekorus un būvdetaļas. Objekts ir izcils historisma laika Latgales baznīcu arhitektūras piemineklis, kas būvēts neogotiskā stilistikā ar smalki izstrādātām fasāžu arhitektoniskajām detaļām, kā arī baznīcas iekārta un interjers veido vienotu ansambli.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Līksnas katoļu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4468 005 0027 012
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto