Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4474 007 0363 001
Datējums: 1936., 1958.-1961.
Atrašanās vieta: Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Juzefova;
"Pēteri"
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 30.12.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 16.12.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/237
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 29.12.2009
Statuss stājas spēkā: 30.12.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Tas ir vērtīgs Latgales sakrālās būvmākslas paraugs, kam ir autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare un būvdetaļas. Objekts atspoguļo 20.gadsimta pirmās puses arhitektūrai raksturīgo retrospektīvisma ievirzi un vēsturisko stilu formas elementu izmantojumu. Tas izceļas ar augstvērtīgu arhitektoniski telpisku risinājumu. Objekta apjoms, iekļaujoties apkārtējā dabas vidē, veido vērtīgu ainavisku ansambli. Tas ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4474 007 0363 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto