Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Liepājas karostas cietums
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1700 002 0115 001
Datējums: 1894.-1903.
Atrašanās vieta: Liepāja, Invalīdu iela 4;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 15.01.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 04.01.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/1
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.01.2010
Statuss stājas spēkā: 15.01.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Liepājas karostas cietuma ēka ir saglabājusi savu autentiskumu, fasāžu eklektisma stila apdares elementus un plānojumu. Objekts ir vērtīgs 19.gadsimta beigu – 20.gadsimta sākuma Liepājas karostas apbūves kompleksa arhitektūras paraugs. Kompleksa kopējo tēlu veido maza blīvuma dominējoša sarkano ķieģeļu divstāvu apbūve ar labi pārdomātu pilsētplānojuma struktūru. Objekts kopā ar citu militāra un administratīvi – sabiedriska rakstura apbūvi veido vienu no interesantākajiem jūras kara flotes bāzes vēsturiskās apbūves kompleksiem, kas ir nozīmīgs visa Baltijas reģiona kultūrvēstures un militārā rakstura būvmākslas piemineklis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Liepājas karostas cietums
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1700 002 0115 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto