Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5068 007 0030
Datējums: 1935.-1941.
Atrašanās vieta: Gulbenes novads, Litenes pagasts;
"Valsts mežs 5068 007 0045", Sitas silā
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 23.01.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 07.01.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/7
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.01.2010
Statuss stājas spēkā: 23.01.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 10.punktā noteiktajiem kritērijiem. Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta ir saistīta ar Latvijas valsts mērogā nozīmīgiem notikumiem – totalitāro režīmu represijām pret Latvijas tautu un Latvijas armijas vēsturi un tai ir kultūrvēsturiska, zinātniska un izglītojoša nozīme. Latvijas armijas Latgales divīzijas vasaras nometņu kompleksu pie Litenes sāka veidot 1935.gadā. Objektā sākotnēji karavīri dzīvoja teltīs, vēlāk tika izbūvētas koka baraku tipa celtnes – kazarmas uz betona pamatiem (pāļiem). Pēc Otrā pasaules kara sākuma Objekta teritorijā izveidota Latvijā internēto 400 Polijas armijas karavīru nometne, kas pastāvēja līdz 1940.gada martam. 1941.gada jūnija sākumā Objektā izvietota Strādnieku un zemnieku Sarkanās armijas 24.korpusa 183.strēlnieku divīzija, bet Ostroviešu nometnē – 181.divīzija. Tā paša gada 14.jūnijā Litenes un Ostroviešu nometnēs arestēja un deportēja uz Sibīriju 540 bijušās Latvijas armijas virsniekus.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5068 007 0030
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts