Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Manēža
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 019 0020 012 003
0100 019 0020 012 004
0100 019 0020 012 034
0100 019 0020 012 046
0100 019 0020 012 047
0100 019 0020 012 048
Datējums: 1895.
Atrašanās vieta: Rīga, Strēlnieku iela 8;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 28.11.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 13.11.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/207
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 27.11.2009
Statuss stājas spēkā: 28.11.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka lielākoties saglabājusi autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, fasādes dekoratīvās detaļas. Objekta galvenā fasāde (pret Strēlnieku ielu) pamatā saglabājusi sākotnējo raksturu, tas ir nozīmīgs ievērojamā arhitekta K.Felsko darba paraugs ar reljefu, plastiski izteiksmīgu eklektisma stila fasādi, kuru veido kvalitatīva ķieģeļu mūrējuma un apmestu detaļu kontrasti.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Telpu grupa 046
Tips
Kadastra apzīmējums 0100 019 0020 012 046
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Kadastra nr. netika atrasts
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Telpu grupa 047
Tips
Kadastra apzīmējums 0100 019 0020 012 047
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Kadastra nr. netika atrasts
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Telpu grupa 048
Tips
Kadastra apzīmējums 0100 019 0020 012 048
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Kadastra nr. netika atrasts
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Telpu grupa 004
Tips
Kadastra apzīmējums 0100 019 0020 012 004
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Kadastra nr. netika atrasts
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Telpu grupa 034
Tips
Kadastra apzīmējums 0100 019 0020 012 034
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Kadastra nr. netika atrasts
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Telpu grupa 003
Tips
Kadastra apzīmējums 0100 019 0020 012 003
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto