Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Grāfu Zībergu - Plāteru dzimtas kapliča
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4444 005 0361
Datējums: 1875.
Atrašanās vieta: Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts;
Bebrenes katoļu kapos
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā:
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 13.11.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/208
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Kapliča ir pilnībā saglabājusi sākotnējo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju, autentiskas apdares detaļas. Objekts saglabājis savu sākotnējo funkciju, tajā atrodas grāfu Zībergu – Plāteru apbedījumi. Kapliča ir izcils eklektisma stila arhitektūras paraugs ar neoromānikas formu pielietojumu. Objekts ir ļoti labi saglabājies šāda veida būvniecības paraugs ar labi proporcionētu būvapjomu un smalki izstrādātām fasāžu arhitektoniskajām detaļām. Kapliča ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Grāfu Zībergu - Plāteru dzimtas kapliča
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4444 005 0361
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts