Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ropažu mācītājmāja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8084 009 0254 011
Datējums: 1801.-1804., 19.gs.b.
Atrašanās vieta: Ropažu novads, Ropaži;
"Pilskalni"
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 28.11.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 13.11.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/209
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 27.11.2009
Statuss stājas spēkā: 28.11.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ropažu mācītājmāja ir saglabājusi savu autentiskumu, fasāžu apdari un vērtīgas interjera detaļas. To raksturo ļoti profesionāla fasāžu apdares elementu izstrāde un arhitektūras kvalitāte. Objekts papildina Ropažu pilsdrupu kultūrainavu un veido vērtīgu reģionālo kultūrvides ansambli.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 02.08.2018
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar pašvaldības lēmumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu
Piezīmes

Pieminekļa sastāvs:

Ropažu mācītājmāja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8084 009 0254 011
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto