Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzejnieku Raiņa un Aspazijas dzīvesvieta
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1300 012 2802 001
Datējums: 1904.-1905.
Atrašanās vieta: Jūrmala, Poruka prospekts 61;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010503
Statuss stājies spēkā: 07.10.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 21.09.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/174
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.10.2009
Statuss stājas spēkā: 07.10.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 15.punktā noteiktajiem kritērijiem, jo tam ir izglītojoša nozīme kā vēsturiskai liecībai par divu izcilu Latvijas kultūras un sabiedrisko darbinieku – Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) dzīvi un radošo darbību. 1903.gada maijā Rainis un Aspazija atgriezās no trimdas Slobodskā (bijusī Vjatkas guberņa Krievijā) un par saviem līdzekļiem nolēma būvēt vasarnīcu Jūrmalā. 1903.gada decembrī Rainim mājas būvēšanai tika piešķirta zeme valsts vasarnīcu iecirknī Nr.16, Slokas mežsaimniecībā (Mellužos, Aleksandra prospektā 16). Projektu saskaņoja un būvniecību uzsāka 1904.gada pavasarī. Būvdarbi (augšstāvā) turpinājās 1905.gadā. Rainis šajā laikā radoši strādāja (tulkoja Gēti, rakstīja dzejoļus, lugu „Uguns un nakts”) un tikās ar pazīstamiem kultūras darbiniekiem (A.Birkertu, E.Dārziņu, K.Skalbi, B.Skujenieci un citiem). Sakarā ar 1905.gada revolūcijas notikumiem dzejnieki 1905.gada decembrī emigrēja no Latvijas un vasarnīcu pārvaldīja Raiņa māsa Dora Stučka. Ar A.Deglava starpniecību ēka līdz 1914.gadam tika pārdota. Objekts ir arī tipisks Jūrmalas vasarnīcu arhitektūras paraugs, kurš saglabājies bez ievērojamām pārbūvēm. Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā ēka noteikta kā arhitektoniski vērtīga, saglabājama un restaurējama un atrodas valsts nozīmes aizsargājama pilsētbūvniecības pieminekļa „Vaivaru-Asaru-Mellužu-Pumpuru-Jaundubultu vasarnīcu rajons” (valsts aizsardzības Nr.6092) teritorijā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzejnieku Raiņa un Aspazijas dzīvesvieta
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1300 012 2802 001
Apgrūtinājuma kods 7314010503
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts